Av Eicorns Venture Utvecklare och Konsult Esin Saribatir

”När man tänker på militära strategiplanering/planeringsprocesser, är idéskapande och innovation inte de två första termerna som poppar upp i huvudet, eller någon av de 20 första termerna för den delen. Men överraskande, är den militära planerings processen just det – ett användningsbart ramverk att bedöma omgivningen/miljön (marknaden) identifiera möjligheter (inklusive analyser av sina egna styrkor och svagheter, likväl som de hos fienden) och genererandet av nya och unika handlingsplaner.”

Inom den militära planeringsprocessers, granskar intelligence/underrättelsetjänsten/analytiker fiendernas möjligheter och avsikter att utvecklas samtidigt som de utvärdera alla möjliga handlingssätt så väl som de mest sannolika och farligaste handlingsplanerna som de mest troliga. Att lita på en ensam åtgärd utgör fara, eftersom hot kan få fienden att på ett ögonblick ändra sitt val av handlingsplan. Möjligheter å andra sidan – en parts möjligheter, tillgångar och styrkor som gör det möjligt att manövrera, störa eller dölja en fiende – är mindre sannolikt att råka ut för dramatiska förändringar inom en kort period av tid. Att förstå vilka möjligheter som finns tillåter en att identifiera nyckelmöjligheter och kritiska sårbarheter och genererar därför multipla åtgärdsplaner utöver de mest självklara eller mest familjära likväl som att de förbereder en med skydd även för oförutsedda händelser.

Den här formen av analys och assessment/bedömning/skattning är parallell med effektivt/verkningsfull/giltigt resonerande – en kompetensstyrd/möjlighetstyrd beslutsprocess. Den refereras ofta till som ”entreprenörers tänkande”, och har möjligheten att erbjuda unika insikter för företag och organisationer genom att identifiera nyckel/funktioner/möjligheter (eller kompetenser) för att göra analyser av potentiella handlingsplaner som ligger i linje med övergripande uppdragsmål. Till skillnad från orsaks tänkande som innebär ett urval av givet antal förmågor/medel och ett fördefinierat mål, effekt-resonerande startar inte med fördefinierade mål i sikte. Essensen är att effekt/verksam/verkningsfull-resonerande är ett sätt att uppfinna framtiden baserat på givna möjligheter, snarare än att arbeta inom den existerande paradigm av redan befintliga stigar, övertygelse, antaganden och fördomar.

För de företagare eller organisationer som har problem att hitta/finna sin riktning/väg, eller som har hindrats pga. brist på kreativitet, kan ett kapacitetsbaserat tillvägagångssätt/angreppssätt generera nya och unika möjligheter/alternativ. Snarare än att bara titta på avkastningar, konkurrens och existerande marknad, kan ett kapacitetsdrivet förhållningssätt erbjuda ett ramverk som innovationer kan trivas i eftersom organisationen tror att det finns förluster som kan vara prisvärda, på strategiska partnerskap och nya möjligheter och marknader. I vilket fall som helst/Hur som helst så är effektual reasoning/? effektiva resonemang inte en ersättning för dåliga innovationsstrategier eller dåligt informationsflöde avdelningar emellan (att information fastnar mellan avdelningar och inte delas som de ska) och kortsiktighet. Framgångsrik innovation över tid kräver nästan alltid insikt, ett brett perspektiv/synfält och framsynthet, så väl som investeringar i utvecklingen av ens egens förmågor, snarare än att bara luta sig/förlita sig på sina nuvarande eller lättillgängliga möjligheter. Denna investering kräver en förståelse för organisationens övergripande vision, så som den vältaliga Simon Sineks tal om att börja med varför: starts with why.

Den viktigaste och möjligen det stora missförståndet kring effectual reasoning/effektivt resonerande, är att de entreprenörer som använder ett strukturerat tillvägagångsätt tillsammans med ett effektivt resonerande bara ”hittar på under tiden som de gör saker”. Snarare är det som så att de lär sig medans de gör. Genom att identifiera överkomliga förluster, göra små misstag så tidigt och så billigt som möjligt, omformar de hypoteser, prototyper, utvärderingar och gör åtskilliga iterationer. Medan vad som framstår att vara en ”making up as the go”/”hittar på under tiden”, lär de sig de faktum under tiden genom en evidensbaserad process.
Det finns i verkligheten ingen one size fits all/storlek som passar alla, ingen enskild process, matris, som garanterar att optimera en organisations prestanda eller produktion.

Detta visar att det så väl inom företag och organisationer, precis som i en militär kontext, inte finns någon enskild process eller matris som garanterat optimerar en organisations prestanda eller produktion. Snarare måste varje enskilt företag bli analyserat och utvärderad inom sin egen kontext och lösningen måste komma ur dessa insikter. Och att den haphazaed/slumpartade/på måfå inställningen att kasta upp saker i luften och hoppas att de ska flyga, utan översyn, utvärdering och analys av situation och alla dess variabler, kommer osannolikt att resultera i önskad framgång. Tack och lov i den här digitala åldern har vi förmågan att inte bara planera, testa, observera och ändra, men även nästan ändlösa medel och mätvärden att välja från. På Eicorn är utmaningen att demonstrera för företagsledare och entreprenörer just hur effektiv en evidensbaserad process kan vara för att öka nya venture eller re vitalisera gamla. Detta är essensen av vad vi kalla Entrerpris Ignition™ – den ide som genomsyrar i princip allt vi gör.