Av Eicorns Venture Utvecklare och Konsult Esin Saribatir

2010 började jag med att arbeta för den australiensiska regeringen, mer specifikt inom försvaret/underrättelseorganisationen, under det paraply som är Australiens försvarsdepartement. Så började både mina släktingar och kollegor redan innan jag börjat snabb informera mig med att informera mig om allt som kunde (eller snarare skulle) gå fel i den offentliga sektorn, det var byråkratin, tjänstemannakulturen, ineffektiviteten, avsaknaden av innovation… listan blev lång! Jag förberedde mig på det värsta, undergången var nära. Så att säga att jag bara var överraskad av att se de stora noggranna, evidensbaserade beslutprocesserna som ligger till grund för försvarsplanering och dess verksamhet är verkligen en underdrift!

När jag lämnade försvarsindustrin och Australien för att förverkliga/söka efter andra företagsmöjligheter, var de gissningslekar som jag stötte något oroväckande. Att höra en CEO/VD vid ett multinationellt företag sammanfattar deras beslutsprocess till magkänsla, eller hela deras marknadsundersökning till att de har pratat med sina teknikintresserade vänner överraskade mig. För att vara tydlig, det är inte så mycket källan till informationen (även om detta är en viktig faktor att bedöma och utvärdera), men avsaknaden av en evidensbaserad process för beslutsfattandet, planerandet och utförandet som förvånar mig. En militär befälhavare som enbart grundar sina beslut på magkänslan när hen fattar operativa beslut, eller bara använder en enda källa för att bestämma kraftsammansättning/kompositionen eller var man ska placera stödelement(?) är inte bara osannolikt, det skulle anses vara farligt och oansvarigt.

Med detta sagt menar jag inte att alla företag inom den privata sektorn har dåliga informerade beslutsprocesser, att alla militära befälhavare automatiskt är framgångsrika eller att magkänsla eller kunskapen hos de som är nära dig inte ska få forma delar utav hela bilden. Men det finns ett värde i att ta ett systematiskt grepp för att förstå var du är, vart du vill och hur man bäst kommer dit. Intressant, är att den intelligence cykeln/underrättelseprocessen(?) erbjuder en ordentlig fyrstegsprocess som utesluter mycket av gissningsleken ur innovation och ventureing processen.

Planering och riktning
En viktig utgångspunkt för alla beslutsprocesser är att identifiera och artikulera tydliga mål – att skapa en förståelse för exakt vad det är du önskar att uppnå. Att arbeta i en miljö som har begränsade resurser, men med väldefinierade mål – oavsett om det är att förbättra produkters innehåll, utforska nya organisationsmodeller eller utforma en ny innovationsstrategi kommer att skapa grunden för framgång.

Inom ramen för dessa mål, inkluderar denna fas även att identifiera de resurser som finns och de informationskrav, bedömningar och prioriteringar av dess samt de uppgifter och fördelning av resurser i enlighet med detta. Informationskrav som innebär att man fyller informationsgap eller får fram information som bekräftar eller förnekar planeringsantaganden.

Insamlande
Inom underrättelsevärlden, refereras ofta samlingar/? till den insamling av data som uppfyller fördefinierade informationskrav, oavsett om det är via tekniska (tex signalspaning?) eller genom andra medel (till exempel mänsklig intelligens). Inom företagsvärlden, kan insamling referera till data eller samlingar som gjort genom marknadsundersökningar, öppna innovationer eller samskapade processer.
Insamlingen av information tillåter oss att utveckla en detaljerad förståelse utav nyckelfrågor och antagen, så som dina egna möjligheter och hjälper oss att förstå medtävlandes och marknaders möjligheter eller bekräfta och motbevisa gjorda antaganden.

Analys och produktion
Medan antaganden, fördomar och mänskliga fel har förmågan att tränga igenom varje enskilt steg av den intelligence cycle/underrättelseprocessen?, har stora de stora misstagen som gjorts inom underrättelsetjänsten de senaste åren spridit ljus på de metoder som används vid informationsanalys och produktion av intelligence/intelligens/underrättelse bedömningar. Kanske är det viktiga, att dessa misstag har belyst värdet av att utnyttja evidensbaserade metoder och processer. Speciellt när det kommer till att analysera information, källor och att utveckla prognoser och bedömningar.
Att använda en process som försöker identifiera inneboende fördomar och antaganden så väl som tar hänsyn till information och källor som motbevisar en given hypotes kommer sannolik att skapa en större noggrannhet och tillförlitlighet snarare än att det skulle ske genom en enskild insikt, utav en ensam del av data, eller en ostyrkt/okontrollerad källa av information.

Spridning
Nu när information är så lätt tillgänglig borde inte ”jag hade inte tillgång till information kring detta” vara ett acceptabelt svar på frågan om varför man inte lyckades. Att skapa en kultur som lyfter fram rätt information, som ser till att beslutsfattare har den information som de behöver (vilket bestäms av planering och riktningsfasen) bör prioriteras. Den här uppgiften faller inte på insamlare eller analytikerna, utan på verkställande nivå. Om beslutsfattare och organisationer tror på att odla välinformerade beslutsprocesser, om de värderar en evidensbaserad riktning, då är uppgiften att utveckla en kultur som består av väl undersökta, välanalyserade och noga bedömda beslut till att börjar med.
Vidare är det grundläggande för en framgångsrik integration av underrättelse att se till att rätt beslutsfattare, och intressenter får se slutprodukten – de som ska kommer att agera för produkten genom att införliva den i sina beslutsprocesser också får tilgång till den. Att distribuera färdiga produkter till irrelevanta slutanvändare ultimately renders the product/utmattar produkten?, och den samlade insikten blir värdelös.

Återkoppling och utvärdering
En övergripande tanke/övervägning i underrättelsecykeln, är att genom alla faser infoga/införlivanda återkoppling och utvärdering. Precis som inom företagsvärlden/i näringslivet bedrivs militära operationer främst inom flyktiga miljöer med föränderliga uppdragsbehov och säkerhetsaspekter som påverkar informationskraven och resursfördelningen. Att misslyckas med att införliva robusta kommunikationsvägar mellan olika parter inom varje fas kommer sannolikt inte bara att reducera relevansen och aktualiteten i informationen, utan i bästa fall bara fördröja beslutsprocessen och i värsta fall resultera i dåliga eller felaktiga beslut.

Som i alla processer bor djävulen i detaljerna. Men med tydliga parameterar och mål, en detaljerad samlingsplan, rigorös analys och skattnings/bedömningsprocesser har man en effektiv mekanism för att sprida information(?) till nyckelaktörer vilket maximerar sannolikheten till framgång.

Slutligen, i väntan på alla nejsägare, måste jag inkludera en liten brasklapp. Det kommer alltid att finnas en VD, CFO eller COO som har den otroliga förmågan att få till det utan att ha tillgång till analyser och bedömningar. Men som jag brukar råda mina klienter, om du inte är en utav dessa människor, beväpna då dig själv med kunskap, praxis och de processer som historiskt sett har visat sig reducera risker, att maximera resultat och som bygger en kultur framgångsrika innovationer är en del av. Utveckla den organisatoriska och innovativa kultur som du vill se blomstra när ditt företag växer – den som kapitaliserar de möjligheter som företagande har, till skillnad från militären, att testa och anpassa, göra prototyper och pilotstudier – från början till slutet.

Nu när jag har lämnat den offentliga militära sektorn, njuter jag av den flexibilitet och diskretion som företagsvärlden erbjuder. I den här miljön finns det så mycket vi kan uppnå genom att använda rätt evidensbaserade metod, skräddarsydd för de individuella omständigheter som varje kund har.